21 kwietnia, 2024

Tajemnica zawodowa tłumaczy

Tajemnica to informacja bądź dane, których ujawnienie osobom niepowołanym jest zabronione. Tajemnica zawodowa jest tajemnicą chronioną prawnie.

Dotyczy ona zwykle informacji wrażliwych, często osobistych lub istotnych jako informacje niejawne ze względu na ważny interes państwa. Tajemnica tłumacza przysięgłego zaliczana jest do licznego grona tajemnic zawodowych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 listopada 1994 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły obowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem. Oznacza to, iż tłumacz przysięgły obowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej.
Postanowienie dotyczące obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej zostało również zawarte w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego.

Regulacja ta określa zasady etyki zawodowej tłumacza przysięgłego. Zgodnie z treścią paragrafu 6. tajemnicą zawodową objęte są wszelkie informacje, jakie tłumacz przysięgły uzyskał w trakcie dokonywania tłumaczenia. W tymże kodeksie jest mowa o całkowitej odpowiedzialności, jaka na tłumaczu spoczywa z racji przechowywania oraz przesyłania informacji, bez względu na formę (również zapis elektroniczny).

Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. To znaczy tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo. Może to więc odbyć się na przykład przy składaniu zeznań w sądzie, czy w przypadku zgłoszenia właściwym organom możliwości popełnienia przestępstwa. Sytuacje takie mogą zaistnieć wówczas, gdy tłumacz znajdzie się w posiadaniu informacji, dzięki którym może pomóc organom państwowym w wymierzaniu sprawiedliwości.

Dla każdego tłumacza pomocne niewątpliwie w tym kontekście mogą być szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Tłumacze przysięgli ponoszą odpowiedzialność zawodową w przypadku niewypełniania swoich zadań bądź obowiązków. W związku z tym ponoszą oni również odpowiedzialność za niezachowanie tajemnicy zawodowej.

Z tytułu odpowiedzialności zawodowej na tłumacza mogą zostać nałożone następujące kary:

  • kara upomnienia,
  • kara nagany
  • kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego na okres od 3 miesięcy do 1 roku,
  • kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, z możliwością ubiegania się o jego ponowne nadanie po upływie minimum 2 lat od orzeczenia kary i po ponownym zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Tak ścisła regulacja tajemnicy zawodowej tłumaczy wynika z faktu, iż tłumacze są osobami zaufania publicznego. Mają oni dostęp nie tylko do różnego rodzaju dokumentów i pism, pochodzących od osób prywatnych, ale i do dokumentów i pism sądowych, czy wydawanych przez organy administracji publicznej. Wiedza, jaką pozyskują oni podczas tłumaczenia, nie jest przeznaczona dla osób trzecich, dlatego też tłumacze obowiązani są do zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej. Ponadto zachowanie tajemnicy zawodowej jest niezbędne dla ochrony wszystkich zaangażowanych stron i do stworzenia relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]