22 maja, 2024
Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości

Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Praca tłumacza może być wykonywana w różnoraki sposób. Tłumacz językowy może prowadzić własna działalność. Innym przypadkiem jest zatrudnienie na umowę o pracę w biurze tłumaczeń. Czasem zatrudnienie podjąć można bezpośrednio w firmie, która teoretycznie nie jest związana z branża tłumaczeniową, ale wykazuje duże zapotrzebowanie na przekłady. Wtedy następuje decyzja o zatrudnieniu tłumacza. Przedsiębiorca nie musi za każdym razem poszukiwać ofert tłumaczeń. Ma własnego autora przekładów w zasięgu ręki. Istnieje też forma pracy, która wiąże się z instytucjami państwowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudnia własnych tłumaczy. Czy każdy może przekładać dla ministerstwa? Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Kto może zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Tłumaczem językowym może zostać każda osoba, która dobrze zna język obcy i potrafi wykorzystać swój potencjał, aby móc zarabiać na tworzeniu przekładów. Ukończenie studiów językowych lub kursów, które intensywnie nauczają języków obcych to dobra droga do osiągnięcia sukcesu jako tłumacz języków obcych. Niektórzy nabywają zdolności językowych w trakcie wyjazdów zagranicznych, np. w celu podjęcia pracy lub podczas wymian studenckich. Osoby, które urodziły się w rodzinach wielojęzycznych również świetnie radzą sobie z komunikacja w więcej niż jednym języku. Jak zostać tłumaczem w Ministerstwie Sprawiedliwości? Czy sama znajomość języka obcego wystarczy, aby objąć stanowisko w poważnej instytucji państwowej? Niestety nie jest tak łatwo. Poza perfekcyjną znajomością języka obcego, należy być tłumaczem o specjalnym charakterze. Żadne kursy, szkolenia ani nawet studia wyższe nie zapewnią pracy w ministerstwie. Każde CV zostanie odrzucone, jeśli nie zostanie spełniony bardzo ważny warunek. Aby móc wykonywać zawód tłumacza w Ministerstwie Sprawiedliwości należy uzyskać tytuł tłumacza przysięgłego. Jedynie tłumacz przysięgły może zostać dopuszczony do objęcia stanowiska w tej instytucji państwowej. Bez posiadania uprawnień do tłumaczeń przysięgłych nie można liczyć na zatrudnienie.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

W niektórych okolicznościach wymagane jest poświadczenie tłumaczenia. Takie uwarunkowania mają przekłady wszelkich dokumentów, które mają moc prawną. Mogą to być akty prawne, ustawy, wyroki sądowe, testamenty, dokumenty do rejestracji pojazdów, umowy, akta notarialne i wszelkie dokumenty przekładane w instytucjach państwowych. Także w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dlatego, ministerstwo chcą zatrudnić tłumacza, musi poszukiwać osób wśród uprawnionych do poświadczania przekładów. To właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości sprawuje pieczę nad tłumaczami przysięgłymi. Ministerstwo rozporządza ustawą o przyznawaniu tłumaczom uprawnień, w których jasno jest określone kto może zostać tłumaczem przysięgłym. Egzamin na tłumacza przysięgłego to ważny etap w drodze do celu dla osób, które ubiegają się o ten zawód. Tak na prawdę przystąpić do egzaminu może każdy, gdyż na tym etapie nie jest prowadzona weryfikacja kandydatów. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie, nadchodzi czas zaprzysiężenia. I tutaj już są jasno określone cechy osoby, która może dostąpić tytułu tłumacza przysięgłego. Reguluje to artykuł 2. ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczem przysięgłym mogą zostać osoby, które:

  1. posiadają obywatelstwo polskiego albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwa innego państwa;
  2. znają język polski;
  3. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie byli karani za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyli studia wyższe.

W szczególnych warunkach, punkt 5. może zostać pominięty. Kandydat powinien złożyć wniosek o odstąpienie od wymogu studiów wyższych. Decyzja ministerstwa może zostać rozpatrzona pozytywnie, gdy np. jest zbyt mała liczba tłumaczy przysięgłych czynnych zawodowo. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego to warunek konieczny, aby móc zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych, którą prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Trzeba wiedzieć, że egzamin składa się z dwóch części pisemnej oraz ustnej. Obie części odbywają się w różnych terminach. Pierwsza jest zawsze część pisemna. W trakcie testów pisemnych, kandydat ma za zadanie przetłumaczenie czterech tekstów. Dwa teksty z języka obcego na język polski oraz dwóch z języka obcego na polski. W tekstach znajdować się mogą treści sądowe, prawnicze lub urzędowe. Czasem również pieczęci, tabele czy odciski. Zadaniem tłumacza jest także opis wszystkich pozasłownych załączników, wraz ze wskazaniem ich umiejscowienia w tekście. Część ustna odbywa się po zaliczeniu pisemnej, nie wcześniej niż 7 dni od jej odbycia. W części ustnej, kandydat musi przełożyć łącznie cztery treści:

  • tłumaczenie a vista – dwa teksty w języku obcym poddawane są przekładowi na język polski. Tłumaczenie a vista polega na tym, że kandydat ma 2 minuty na zapoznanie się z tekstem, po czym rozpoczyna tłumaczenie
  • tłumaczenie konsekutywne – dwie treści w języku polskim, które należy przełożyć na język obcy. Członek komisji egzaminacyjnej odczytuje treść lub odtwarza ją, po czym robi przerwę. Kandydat musi wtedy rozpocząć tłumaczenie. Może w trakcie odczytu/odtwarzania wykonywać notatki

Przynajmniej jedna treść w obu przypadkach zawierać będzie tematykę związana z sądownictwem, prawem czy szeroko rozumianym językiem urzędowym. Na co musi zwracać uwagę kandydat podczas egzaminu? W części pisemnej nie można się podpisać imieniem i nazwiskiem. Karty egzaminacyjne są kodowane, aby komisja nie była posądzana o szczególne traktowanie wybranych kandydatów. Anonimowo wypełniona karta egzaminacyjna jest poddawana ocenie, podpisana dyskwalifikuje całkowicie starania kandydata. Niezaliczenie części ustnej to również dyskwalifikacja. Nie można powtarzać tylko części ustnej, należy zacząć wszystko od nowa, czyli złożyć nowy wniosek o przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Czy po zaliczeniu obu części od razu jest się tłumaczem przysięgłym? Nie, to jeszcze nie koniec drogi do posiadania uprawnień. Tłumacz musi złożyć ślubowanie i uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Na tym etapie weryfikowana jest także sylwetka kandydata pod kątem spełnienia wymagań, o których mówi art.2. ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Praca tłumacza w Ministerstwie Sprawiedliwości

Tłumacz przysięgły może ubiegać się o pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak poszukiwać pracy? Najczęściej, informacja o zapotrzebowaniu na tłumaczy, znajduje się w biuletynach informacji publicznych ministerstwa. Można również złożyć podanie w sekretariacie, ska zostanie skierowane do odpowiedniej jednostki w ministerstwie. Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego to bardzo prestiżowa cecha. Droga do jej osiągnięcia nie jest łatwa. Tłumacz musi spełnić wiele warunków, aby móc poświadczać przekłady. Jakie treści poddawane są tłumaczeniom w Ministerstwie Sprawiedliwości? Zapewne wśród najczęstszych pojawiać się będą treści prawne, sądowe oraz urzędowe. Trafiać się mogą również teksty, które nie wymagają poświadczeń, ale będzie to raczej rzadkość. Ministerstwo współpracuje z także z organizacjami innych państw, dlatego zapotrzebowanie na tłumaczenia pojawia się bardzo regularnie. Unia Europejska to wielojęzyczna organizacja, co dodatkowo sprawia, że tłumaczenia są koniecznością. Tłumacz przysięgły języka obcego w Ministerstwie Sprawiedliwości zapewne ma wiele pracy. Fakt utrudnia charakterystyka pracy. Praca dla poważnej instytucji państwowej wiąże się ze stresem oraz bardzo dużą odpowiedzialnością. Stanowisko w miejscu, które wydaje zezwolenia na tłumaczenia przysięgłe musi bardzo wpływać na presję, którą odczuwa tłumacz. Z drugiej strony, nie każdy może się pochwalić zatrudnieniem w ministerstwie. Można uznać, że tłumacz w Ministerstwie Sprawiedliwości to elitarny zawód, niedostępny dla wszystkich. W zależności od celów zawodowych, wiele osób może chcieć wykonywać ten zawód. Równie dużo może wybierać środowisko pracy mniej urzędowe, bez bezpośredniego nadzoru ze strony ministra.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]