21 kwietnia, 2024

Jak skutecznie i zgodnie z prawem sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

 

Niezwykle ważna i odpowiedzialna czynność, jaką jest sporządzeń tłumaczeń poświadczonych dokumentów regulowana jest przez polskie prawo. Aby została ona wykonana w sposób zgodny z założeniami, musi zostać spełnionych kilka warunków, których tłumacze przysięgli powinni się trzymać.

Podstawowym aktem prawnym regulującym wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Zgodnie z art. 13 Ustawy
o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły uprawniony jest do:

 1. sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego
  na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;

 2. sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;

 3. dokonywania tłumaczenia ustnego.

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

Bazując na ustaleniach powyższej Ustawy, aby sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów, należy zachować kilka niezbędnych warunków, takich jak:

 • Tłumaczenia poświadczone dokumentów

  Każde tłumaczenie opatrzone jest odciskiem tuszowej, okrągłej pieczęci tłumacza przysięgłego, w której znajduje się jego imię i nazwisko, a także wskazanie języka obcego i numeru, pod jakim znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości

 • Na kolejnych stronach dokumentu konieczne jest zawarcie odcisku i podpisu, natomiast na końcu, a dokładniej pod formułą poświadczającą jego zgodność z tekstem źródłowym, tłumacz składa swój podpis obok odcisku pieczęci

 • Aby sporządzić tłumaczenie poświadczone dokumentów, które będzie respektowane, nie należy podpisywać pism pieczątką firmową, nawet, jeśli jest nią osoba będąca tłumaczem przysięgłym

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – stosowny kodeks

Wszystkie zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych dokumentów zawarte są w kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego z dnia 1 listopada 2018 roku. Szczególnie istotne są w nim następujące dwa paragrafy:

§ 25. Definicja oryginału i odpisu dokumentu w formie pisemnej

 1. Dokument może mieć formę oryginału, odpisu poświadczonego albo odpisu niepoświadczonego.

 2. Oryginałem są dokumenty pierwotne (np. oryginał umowy handlowej, dyplomu uczelni wyższej, zaświadczenia lekarskiego, pełnomocnictwa itp., jak i oryginał odpisu aktu notarialnego czy odpisów aktów stanu cywilnego).

 3. Odpis dokumentu stanowi dokładne odwzorowanie dokumentu pierwotnego lub noszącego znamiona oryginału i może mieć formę odpisu poświadczonego przez uprawnioną osobę albo niepoświadczonego (np. kopia: kserokopia, fotokopia, skan lub jego wydruk, faks).

 4. Oryginałem dokumentu elektronicznego jest wyłącznie zapis elektroniczny; wszystkie inne postacie stanowią odpis (np. wydruk).

§ 26. Postać materialna tłumaczenia poświadczonego

 1. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego

  Zgodnie z wymogami prawa tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego może mieć formę pisemną w postaci papierowej lub elektronicznej.

 2. Tłumaczenie poświadczone sporządzone w postaci papierowej zawiera formułę poświadczającą umieszczoną na końcu dokumentu, pod którą tłumacz składa własnoręczny podpis i opatruje tłumaczenie okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego. Każdą stronę wydruku lub odręcznie sporządzonego tłumaczenia techniczne tłumacz opatruje parafą i okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego. Jeśli do tłumaczenia tłumacz dołącza kopię dokumentu źródłowego, może opatrzyć ją podpisem lub parafą, odciskiem pieczęci imiennej innej niż okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego, numerem repertorium, datą itp.

 3. Tłumaczenie poświadczone sporządzone w postaci elektronicznej zawiera formułę poświadczającą umieszczoną na końcu dokumentu. Poświadczenie tłumaczenia następuje przez użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego uzyskanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tekst tłumaczenia udostępniony w postaci elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie stanowi tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego i nie ma mocy prawnej.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]